Aydınlatma Metni
Ana Sayfa1) VERİ SORUMLUSU:
Bu Aydınlatma Metni, 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile 10/3/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu olan ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Bakanlık) tarafından Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce yürütülecek faaliyetlere ilişkin ilgililere kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

2) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENECEK KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ ve HUKUKİ İŞLEME GEREKÇELERİ ile KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:
Bakanlık tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, kategorileri ve hukuki işleme gerekçeleri aşağıda karşılaştırılmalı olarak sunulmuştur.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ GEREKÇESİ
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, E-mail, Telefon, Adres Bilgisi, Öğrenim Bilgisi, Medeni Durum, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Özgeçmiş, Fotoğraf, Banka Hesap Bilgileri, Kurum Bilgisi, Unvan Bilgisi (Projematik Uygulaması üzerinde ‘Kurslar’ Bölümünde) Sözleşmenin İmzalanması ve İfası
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Sağlık Bilgisi Açık Rıza

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen hukuki sebeplere dayalı olarak Projematik Uygulamasında; ad-soyad, T.C. kimlik no, e-mail, telefon bilgilerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde otomatik olarak işlenmektedir.

3) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:
Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 8. maddesine göre; aynı Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasında, yer alan şartlardan birinin varlığı halinde ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sadece gerekli olduğu hallerde belirtilen alıcı/alıcı gruplarına aktarılabilecektir.
ALICI/ALICI GRUPLAR KİŞİSEL VERİ AKTARIMININ HUKUKİ GEREKÇESİ
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Açık Rıza4) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:
Bakanlık olarak 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan düzeltme ve silme işlemlerinin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 sayılı Kanuna aykırı olarak verilerinizin işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Taleplerinizi, “10/03/2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘Emek Mah. Naci Ayvalıoğlu Cad. No: 13 Çankaya/ANKARA’ adresine yazılı olarak ve “kvkk@csgb.gov.tr” adresine elektronik posta aracılığıyla iletebilirsiniz.